Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu sprzedaży internetowej B2B firmy ENAN SA


I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i obsługi zamówień za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się na stronie ibuyer.eu zwanego dalej Serwisem.
2. Właścicielem Serwisu jest firma ENAN SA zwana dalej Sprzedającym.
3. Zakupów w Serwisie mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które dokonały rejestracji w serwisie ibuyer.eu. Dostęp do serwisu zostanie udzielony po weryfikacji danych podmiotu. Zakres weryfikacji określa Dział Sprzedaży Sprzedającego. Zarejestrowany użytkownik jest zwany dalej Kupującym.
4. Korzystanie z serwisu nie wyklucza zawarcia ramowej umowy handlowej między Sprzedającym i Kupującym.
5. Korzystanie z Serwisu wymaga zaznajomienia się z instrukcją jego obsługi dostępną w Dziale Sprzedaży Sprzedającego.
6. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.


II. Oferta i składanie zamówień
1. Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są wyrażone w kwotach netto, chyba że określono inaczej.
2. Wszystkie ceny są wyrażone w walucie polskiej, chyba że umowa z Kupującym przewiduje inaczej.
3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Kupującego formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
4. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych, a także w przypadku wzbudzającym wątpliwości Działu Sprzedaży. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu
takiej sytuacji.
5. Nie będą realizowane zamówienia złożone przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
6. Zamówienia można składać przez całą dobę każdego dnia w roku. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
7. Informacje o towarach i cenach zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego a jedynie zaproszenie do rokowań.
8. Wypełnienie i przesłanie przez Kupującego formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu prawa cywilnego.
9. Po przyjęciu zamówienia Sprzedający może skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia.
10. Kupujący wybiera sposób dostawy oraz metodę płatności spośród wariantów udostępnionych mu przez Serwis w formularzu zamówienia.
11. Złożone zamówienie będzie zrealizowane niezwłocznie. Czas jego realizacji uzależniony jest od dostępności towaru na magazynie oraz od wybranego sposobu dostawy i metody płatności.
12. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia.
13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku Kupujący będzie miał możliwość zrezygnować z całego zamówienia lub z tej jego części, która uniemożliwia realizację zamówienia w całości.
14. W przypadku czasowej niedostępności zamówionego towaru Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego. W takim przypadku Kupujący będzie miał możliwość zrezygnować z całego zamówienia lub z tej jego części, która uniemożliwia realizację zamówienia w całości.
15. Zamówienie zostanie anulowane, jeśli:
a. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczona płatność przelewem,
b. nie zostanie odebrana przesyłka pobraniowa z towarem.
16. Ceny podane w Serwisie mogą ulegać zmianie, przy czym dla danego zamówienia obowiązująca jest zawsze cena z chwili składania zamówienia.
17. Jeżeli Kupujący ma nieopłacone, przeterminowane faktury, nie ma możliwości składania zamówień do momentu uiszczenia zaległych płatności.
18. Kupujący rejestrując się w serwisie ibuyer.eu wyraża zgodę na odbiór faktur w formie pdf jako załącznika wysyłanego na adres e-mail wpisany podczas realizacji zamówienia. 


III. Ochrona danych osobowych
1. W celu realizacji dostaw bezpośrednich do klienta końcowego konieczne jest przekazanie przez Kupującego Sprzedającemu danych klienta końcowego.
2. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z 29 sierpnia 1997 r. i wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień. Dane te są traktowane przez Sprzedającego jako poufne i nie będą ujawniane
osobom trzecim.


IV. Warunki dostawy
1. W momencie składania zamówienia Kupujący zostanie poinformowany o łącznych kosztach dostawy zamawianych produktów.
2. W pewnych okolicznościach Kupujący może zostać zwolniony z ponoszenia kosztów dostawy. W takim przypadku Kupujący zostanie o tym poinformowany w momencie składania zamówienia.
3. Kupujący może wybrać dodatkowe usługi związane z dostawą towaru. Usługi te są zawsze płatne dodatkowo, a opłata za nie zostanie automatycznie naliczona przez Serwis. Kupujący zostanie poinformowany o kosztach usług dodatkowych w momencie składania zamówienia.
4. Niemożliwy jest odbiór osobisty z magazynu firmy ENAN SA.
5. W momencie odbioru przesyłki Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, ma zerwane plomby lub taśmy zabezpieczające albo jej zawartość nie odpowiada zamówieniu, Kupujący ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie  powiadomić Sprzedającego.
6. Rezygnacja z części zamówienia może mieć wpływ na łączne koszty dostawy.


V. Warunki płatności
1. W momencie składania zamówienia Kupujący zostanie poinformowany o dostępnych formach płatności.
2. Jeżeli między Sprzedającym i Kupującym została zawarta stosowna umowa, Kupującemu może być udzielony limit kredytowy. Zakupy z użyciem limitu kredytowego mogą być wykonywane tylko do wysokości dostępnego limitu. Jeżeli wartość zamawianych towarów przekracza dostępny limit kredytowy, całe zamówienie musi zostać opłacone inną dostępną metodą.


VI. Reklamacje i zwroty
1. Towary prezentowane w Serwisie są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. W przypadku odstępstw od tej zasady towary są stosownie opisane.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.
3. Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać, koniecznie z opisem wady oraz podaniem numeru faktury.
4. Do każdego zwrotu reklamacyjnego należy dołączyć prawidłowo wypełniony protokół dostępny w Dziale Sprzedaży Sprzedającego.
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji reklamowany produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, zaoferowany zostanie inny lub zostanie wystawiona faktura korygująca na wartość reklamowanego produktu.
6. Koszty wysyłki reklamowanego towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący, natomiast koszt wysyłki towaru naprawionego lub wymienionego ponosi Sprzedający.
7. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
8. Szczegółowe warunki zwrotów i reklamacji są dostępne w osobnym regulaminie dostępnym w Dziale Sprzedaży Sprzedającego.


VII. Postanowienia końcowe
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym
Regulaminie, w tym m.in.:
a. zmiany cen na prezentowany asortyment,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty,
c. sposobu prezentowania oferty i udostępniania informacji na stronie Serwisu.
2. Jeżeli z przyczyn technicznych Serwis jest niedostępny, Kupującemu nie przysługuje z tego
tytułu jakakolwiek rekompensata.
3. Wszystkie znaki firmowe oraz znaki towarowe producentów wykorzystane zostały jedynie
w celach informacyjnych.
4. W przypadku, gdy niektóre zapisy niniejszego regulaminu stoją w opozycji do zapisów umowy
zawartej między Sprzedającym i Kupującym, wiążący jest zapis umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2019.

This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel