Regulamin

§ 1 Definicje

 

Elektroniczny formularz reklamacji – udostępniany przez Sprzedawcę dla Klienta elektroniczna procedura składania reklamacji.

Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniony przez Sprzedawcę dla Klienta elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.

Elektroniczny formularz zwrotu – udostępniany przez Sprzedawcę dla Klienta elektroniczna procedura dokonywania zwrotów.

Klient – nie będąca konsumentem osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Konto – zbiór danych przechowywanych w Platformie sprzedażowej oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży.

Ocena obsługi zamówienia i Ocena poszczególnych towarów – subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Klienta w formie gwiazdek od 1 do 5 dla Platformy sprzedażowej po zrealizowanym zamówieniu.

Polityka prywatności Platformy sprzedażowej oraz informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania tzw. plików cookies, dostępny pod adresem https://ibuyer.eu/pol-privacy-and-cookie-notice.html.

Regulamin – niniejszy Regulamin ustanowiony na mocy art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Platformy sprzedażowej, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Platforma sprzedażowa – platforma dropshippingowa prowadzona przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym: ibuyer.eu.

Sprzedawca – ENAN S.A., KRS: 0000363543, NIP: 7773177684, REGON: 301521230, adres e-mail: kontakt@ibuyer.eu, ul. Strefowa 4 58-200 Dzierżoniów. 

Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Platformie sprzedażowej.

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwały nośnik stanowi w szczególności poczta elektroniczna.

Umowa sprzedaży– umowa zawierana z Klientem za pośrednictwem Platformy sprzedażowej.

Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez Klienta. Uważane jest jak złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

2.1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) zawieranie Umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Platformie sprzedażowej,

b) dokonywanie rejestracji i korzystanie z Konta w ramach Platformy sprzedażowej,

c) dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,

d) przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.

2.2. Korzystanie ze Platformy sprzedażowej możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient wymagań technicznych.

2.3. Zamieszczone na stronach Platformy sprzedażowej treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Klienta zamówienia.

2.4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin za pośrednictwem odsyłacza zamieszonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży, w jej trakcie oraz po zakończeniu. 

2.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Platforma sprzedażowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

§ 3 Zamówienia

 

3.1. Zamówienie w Platformie sprzedażowej można złożyć za pośrednictwem Konta

3.2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Platformy sprzedażowej. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa rodzaj Towaru, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.

3.3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym czasu i kosztów dostawy oraz innych jeżeli występują, wybranej metody płatności oraz wybranego sposobu dostawy.

3.4. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz wysłanie zamówienia.

3.4.1. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

3.4.2. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą w chwili potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia.

3.4.3. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży, dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia oraz o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży. 

 

§ 4 Płatność

 

4.1. Platforma sprzedażowa oferuje możliwość dokonania płatności w formie za pobraniem, z płatnością na konto po dostawie, poprzez możliwość nadania towaru na własnej etykiecie logistycznej. Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą, po uprzedniej weryfikacji, przyznajemy kredyt kupiecki z terminem płatności 14 dni roboczych.

4.2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.

4.3. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Platformie sprzedażowej dostępne są pod adresem https://ibuyer.eu/pol-payments.html.

 

§ 5 Dostawa

 

5.1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wybranego przez Klienta sposobu dostawy bez dodatkowych kosztów dla Klienta.

5.2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail. W przypadku braku odstąpienia, Klient jest uprawniony do zlecenia ponownej wysyłki towaru, zgodnie z cennikiem.

5.3. W sytuacji wskazanej w pkt 5.2, jak również w przypadku zwrotu Towaru przez Klienta, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar, przy czym Sprzedawca dokona umownego (wynikającego z cennika) potrącenia z tej płatności kosztów wysyłki oraz zwrotu Towaru, na co Klient wyraża zgodę. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na saldo Klienta.

5.4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Platformie sprzedażowej dostępne są pod adresem https://ibuyer.eu/pol-delivery.html.

5.5. Maksymalny czas realizacji zamówienia na towary ze statusem   „dostępne od ręki” wynosi 3 dni robocze. W przypadku towarów na zamówienie, z wydłużonym czasem oczekiwania termin  realizacji to 21 dni roboczych.

5.6. Klient jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia towaru podczas odbioru dostawy, tj. zarówno w zakresie stanu opakowania, jak i znajdującego się w nim towaru. Jeżeli Klient nie odbierze przesyłki, zostanie obciążony kosztami tej przesyłki w pierwszej kolejności poprzez ich potrącenie z środków znajdujących się na saldzie Klienta.

5.7. W przypadku wyboru wysyłki na własnej etykiecie logistycznej Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawnie przekazanych danych do dostawy oraz za dostawę towaru od momentu odebrania paczki z magazynu Sprzedawcy.

5.8. Klient jest uprawniony do dokonania zwrotu Towaru w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia bez podania przyczyny. W takim przypadku jest on obowiązany do wysyłki zwracanego Towaru na własny koszt. Zwracany Towar nie może być użytkowany, musi być oryginalnie zapakowany oraz nadawać się do dalszej odsprzedaży. W przypadku zwrotu Towaru przez Klienta wartość Towaru zwracana jest wyłącznie na saldo Klienta po uprzednim potrąceniu kosztów wysyłki Towaru do Klienta zgodnie cennikiem 

5.9. Nie podlega zwrotowi oraz odstąpieniu zawarta umowa sprzedaży, której przedmiotem jest towar indywidualnie zamawiany na potrzeby Klienta.

5.10.  Towar zwracany na magazyn Sprzedawcy musi posiadać poprawnie wypełniony formularz zwrotu, naklejony w widocznym miejscu na zewnątrz opakowania. Towary bez poprawnie uzupełnionego i naklejonego formularza nie będą przyjmowane.

5.11. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym paragrafie Klient nie ma możliwości anulowania lub zwrotu  Towaru, jak również odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

 

 

 

§ 6 Reklamacje

 

6.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych. 

6.2. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Klienta stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację w terminie 14 dni od wykrycia wady. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, z zastrzeżeniem przepisów poniżej:

a) za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;

b) w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres kontakt@ibuyer.eu.

b) W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, żądania wobec Sprzedającego, udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Platformie sprzedażowej. 

d) Kroki jakie musi podjąć Klient celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym. W przypadku skorzystania przez Klienta z innego sposobu złożenia reklamacji niż za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego - Sprzedawca poinformuje Klienta o dalszych krokach postępowania reklamacyjnego w sposób odpowiadający sposobowi złożonej reklamacji.

e) Towar zwracany na magazyn Sprzedawcy musi posiadać poprawnie wypełniony formularz reklamacji, naklejony w widocznym miejscu na zewnątrz opakowania. Towary bez poprawnie uzupełnionego i naklejonego formularza nie będą przyjmowane.

f) W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.

6.3. W sytuacji uszkodzenia przesyłki podczas transportu, Klient może domagać się odszkodowania tylko od przewoźnika.

 

§ 7 Opinie

 

7.1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. 

7.2. W ramach Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną. Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta.

7.3. Oceny są przechowywane i mogą być prezentowane publicznie na stronie Platformy sprzedażowej, a także na stronach internetowych Partnerów.

7.4. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Klient wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

7.5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.

7.6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.

7.7. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.

7.8. Na wyraźną prośbę Klienta treść Ocen może zostać ukryta dla innych użytkowników Platformy, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Platformy i Towaru.

 

§ 8 Własność intelektualna

 

8.1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Platformy sprzedażowej w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa.

8.2. Klient zamieszczając Platformie sprzedażowej Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej oraz nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz Partnerów Sprzedającego, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,

b) wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych,

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,

d) w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;

8.3. Usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

9.1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2022.01.03.

9.2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

9.3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 

 

pixel